Regulamin aplikacji Poznaj Czasowniki Norweskie

Regulamin określa zasady świadczenia usług przez PRIVATUNDERVISNING NATALIA PASTERNAK z siedzibą na terenie Norwegii z numerem organizacyjnym 917 970 211 świadczącej usługę dostępu do aplikacji „Poznaj norweskie czasowniki” dostępnej pod adresem verb.nataliapasternak.pl.

Świadczone usługi:

 1. Usługodawca świadczy usługę dostępu do aplikacji verb.nataliapasternak.pl
 2. W celu skorzystania z usługi należy złożyć zamówienie i opłacić je za pomocą dostępnych metod płatności. Usługa jest realizowana po dokonaniu płatności
 3. Usługa jest dostępna na zasadach subskrypcji – wykupujesz dostęp na określony czas i w przypadku braku rezygnacji usługa zostaje automatycznie odnowiona na kolejny okres, a płatność pobrana automatycznie, jeśli to możliwe.
 4. Usługa jest dostępna i możliwa do wykorzystania przez jedną osobę fizyczną – Uczestnika. Uczestnik jest jedyną osobą, która może korzystać z udzielonego dostępu do Usługi.

Zawarcie i odstąpienie od umowy:

 1. Zawarcie umowy następuje w momencie zamówienia usługi na stronie internetowej poprzez naciśnięcie przycisku zamówienia
 2. Usługobiorca będący konsumentem zdaje sobie sprawę, że usługi świadczone są zaraz po ich zamówieniu i wyraża zgodę na rozpoczęcie ich wykonania przed upływem ustawowego czasu na odstąpienie od umowy zawartej drogą elektronicznej (angrerettloven § 19). Usługobiorca zdaje sobie sprawę, że zamawia usługę elektroniczną i tym samym po wykonaniu zapłaty i uzyskaniu linku dostępowego traci prawo do odstąpienia od umowy za okres, za który już dokonał płatności lub okres, który już zamówił (angrerettloven § 22 n. ).
 3. Usługobiorca niebędący konsumentem nie ma prawa do odstąpienia od umowy po jej zawarciu.
 4. Odstąpienie od umowy za kolejny okresy jeszcze nieopłacone/niezamówione (anulowanie subskrypcji) jest możliwe poprzez jedną z metod:
  1. Kliknięcie na link do portalu (dostępny w każdym mailu z potwierdzeniem subskrypcji) -> zalogowanie się poprzez adres email -> kliknięcie anulowania subskrypcji i potwierdzenia jej. W przypadku tej metody anulowanie subskrypcji jest natychmiastowe.
  2. Zalogowanie się w aplikacji będącej przedmiotem umowy -> kliknięcie sekcji „płatności” -> kliknięcie anulowania subskrypcji. W przypadku tej metody anulowanie subskrypcji jest natychmiastowe.
  3. Poinformowania nas mailowo o anulowaniu subskrypcji na adres: biuro@nataliapasternak.pl. W przypadku tej metody obowiązuje 7-dniowy okres wypowiedzenia/anulowania subskrypcji od momentu otrzymania maila z wypowiedzenia z prawidłowego adresu email lub z informacjami pozwalającymi zidentyfikować subskrypcję.

Wzór odstąpienia od umowy (angrerettskjema)

Ja [imię i nazwisko] odstępuję od umowy zawartej dnia [data i godzina złożenia zamówienia] na usługę [nazwa usługi]. Umowa została zawarta drogą elektroniczną z następującymi danymi [dane identyfikujące wpisane w formularzu: adres email, telefon, numer kvitteringu, nie trzeba podawać wszystkich].

Odstąpienie należy wysłać na adres: biuro@nataliapasternak.pl

Odstąpienie należy wysłać, tylko jeśli występują przesłanki ustawowe określone w angrerettloven.

Tryb postępowania reklamacyjnego 

 1. Reklamacje należy zgłaszać na pomoc@nataliapasternak.pl
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia. W przypadku trudniejszych spraw – czas rozpatrywania reklamacji może się wydłużyć.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłamy jedynie drogą elektroniczną.

Przetwarzanie danych

 1. Informujemy że dane podane nam są przetwarzane przez PRIVATUNDERVISNING NATALIA PASTERNAK.
 2. Dane, które przetwarzamy to: dane niezbędne do złożenia zamówienia czyli wyłącznie adres email. Dodatkowe dane przechowywane przez Usługodawcę to dane do ewentualnej faktury: imię i nazwisko/nazwa firmy, numer organizacyjny, adres oraz dane kontaktowe, w tym numer telefonu. Dane są przechowywane przez czas nieokreślony w celu umożliwienia zalogowania się do usługi oraz z powodów księgowych. Dane te są przechowywane elektronicznie minimum przez ustawowy czas utrzymania materiałów księgowych wg ustawodawstwa norweskiego. Dane, które nie są niezbędne ustawowo mogą być usunięte na żądanie usługobiorcy w każdej chwili. Usunięcie adresu e-mail wiąże się z utratą dostępu do usługi.

Postanowienia końcowe

 1. Usługi są świadczone na terenie Norwegii i obowiązuje prawodawstwo norweskie
 2. Właściwym sądem dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla PRIVATUNDERVISNING NATALIA PASTERNAK